Gerard Noordink veertig jaar werkzaam in het pastoraat

Komende zaterdag, 1 augustus, is het precies veertig jaar geleden dat pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat. Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK Kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino – binnen de mogelijkheden, die de coronamaatregelen ons bieden – uitgebreid worden stil gestaan bij dit prachtige ambtsjubileum van onze pastor. Deze viering zal beginnen om 11.00 uur. Deze viering zal dan tevens het afscheid markeren van Gerard Noordink van onze Emmanuelparochie. Na jarenlang zijn beste krachten te hebben gegeven aan onze parochie, gaat hij dan – samen met zijn vrouw Cor – genieten van zijn welverdiende pensioen.

In zijn bijdrage aan de ‘glossy’ voor pastor Johan Rutgers, die vanwege een nieuwe pastorale benoeming onlangs afscheid nam van onze Emmanuelparochie, schrijft Gerard Noordink, dat je de wezenlijke kenmerken van het pastoraat kunt samenvatten in een drieluik. Tot dit drieluik behoren volgens Gerard:

  1. Dit ziet hij als “bemiddeling tussen ons aardse gedoe en het hemelse”. Tegelijk, zo zegt Gerard, “is het ook het omgekeerde, een soort doorgeefluik tussen het verlangen van de mens aan de ene kant en genade aan de andere kant.”
  2. Over dit tweede onderdeel van het pastoraat schrijft Gerard: “We zijn door Jezus geroepen om om te zien naar de naaste en dan vooral naar degene in nood (…) Pastores worden niet alleen geroepen om God te dienen maar ook om dienaar te zijn van mensen in nood”.
  3. Geloofsoverdracht in kennis in kunde. Dit derde deel van het drieluik behelst volgens Gerard het delen van gelovige ervaring en het doorgeven hiervan aan anderen. “Dat doen we – aldus Gerard – door onze geloofsovertuiging te laten zien en mensen wegwijs te maken in ons gelovig erfgoed en daardoor herkenning en erkenning te veroorzaken.” Gerard voegt hieraan toe: “De traditie moet telkens weer ingebed worden in de huidige tijd.”

Gerard schrijft ook: “Eind juli heb ik dit (zijn pastorale werk – AM – ) maar liefst 40 jaar mogen doen. In die tijd heb ik 8 toekomstige collega’s mogen begeleiden in hun stage en voor meer dan 40 beginnende pastores heb ik als mentor hen mogen bijstaan in de eerste twee jaren van hun werk. En dat heeft me ook zelf heel goed gedaan.”

Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie, zijn we Gerard dankbaar voor 40 jaar pastoraal werk, waarvan meer dan 20 jaar in ons midden. ‘Van de wieg tot het graf’: bij doop, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk, uitvaart en in pastorale begeleiding, heeft Gerard de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis en Heino en van omliggende plaatsen, heel wat ‘goede diensten bewezen’. Ook heeft Gerard binnen het pastoraal team als profielhouder gemeenschapsopbouw een grote bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en haar elf geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost Salland. Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen veel dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard dan ook van harte met zijn 40 jarig ambtsjubileum. In deze felicitaties willen we ook zijn vrouw Cor betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij hebben zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard niet kunnen doen, wat hij in 40 jaar voor velen heeft mogen betekenen.

Beste Gerard, van harte proficiat met je 40 jarig jubileum als pastor in ons midden. Op zaterdag 1 augustus wensen we jou, Cor en allen met wie je je verbonden voelt, een mooie en memorabele dag toe. En heel veel geluk en zegen voor de toekomst.

Namens pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen Emmanuelparochie,

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof