Diakenwijding Richard Meijer

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei jl. in de Sint Catharinakathedraal (kerk van de Bisschop) in Utrecht Antoon van Gaans en onze parochiaan Richard Meijer tot diaken gewijd.

Kardinaal Eijk noemt als bijzonder detail, dat beide wijdelingen vlakbij een parochiekerk of in een geloofsgemeenschap wonen, waar zij ook actief zijn, en waarbij ook een permanent diaken de patroonheilige is. Voor Antoon betreft dit de parochiekerk in De Bilt, onder meer toegewijd aan de H. Laurentius, en voor Richard de parochiekerk in Hoonhorst, toegewijd aan de H. Cyriacus. Laurentius en Cyriacus waren diakens in het Rome van de derde/vierde eeuw, die voor hun geloof in Christus en dienstbaarheid aan de Kerk de marteldood gestorven zijn. Op voorspraak van Laurentius en Cyriacus bidden wij, dat Antoon en Richard naar hun voorbeeld en op hun voor-spraak als permanente diakens vruchtbare en moedige getuigen van Christus mogen zijn.

 Bij de presentatie van de beide genoemde kandidaten voor hun wijding zegt rector Kuipers van de priester- en diakenopleiding van ons Aartsbisdom Utrecht, dat de dag, waarop deze wijding plaatsvond (7 mei) voor ons Aartsbisdom een vreugdevolle dag is. Hij geeft aan, dat beide kandidaten (Antoon en Richard) in hun leven de Heer ontmoet hebben, en op Zijn uitnodiging tot navolging zijn ingegaan. Over Richard zegt rector Kuipers: “Richard Meijer is geboren in een Nederlands Hervormd gezin in het Groningse Bedum. In zijn jeugd werd naar eigen zeggen de kiem gelegd voor zijn verdere geloofsontwikkeling. Zoals zo vaker werd zijn betrokkenheid bij kerk en geloof tijdens zijn tienerjaren minder en nam hij afstand van de kerk. Toen hij begin 20 was, bezocht hij voor het eerst een katholieke viering, hij voelde zich er thuis en na enkele gesprekken en geloofsverdieping werd hij opgenomen in de katholieke Kerk. Verschillende ervaringen maar vooral een bedevaart naar Lourdes hebben hem een verlangen naar meer doen ervaren. Hij heeft de pastorale school van het aartsbisdom gevolgd en kwam tot de conclusie dat de opleiding en vorming tot permanent diaken een passende weg voor hem zou kunnen zijn.”

 In zijn preek gaat de Kardinaal in op de vraag: wat voegt de diakenwijding toe aan het leven van de beide wijdelingen en ook van dat van hun medeparochianen. De Kardinaal wijst op het verrichten van diaconale liefdeswerken. Ook in onze huidige samenleving is daar nog plaats voor, zo stelt hij: “Er zijn meer mensen dan wij vaak denken, ook mensen met een full time baan, die nauwelijks rond kunnen komen en  aangewezen zijn op onze voedselbanken, kledingbanken en andere vormen van ondersteuning.” Daarnaast, aldus de Kardinaal, heeft de diaken een bijzondere rol in de verkondiging van Christus en Zijn evangelie, waarop onder meer de sociale leer van de Kerk is gebaseerd. Waarom je dan toch tot diaken laten wijden, zo vraagt de Kardinaal zich af. Hierop zijn volgens de Kardinaal twee antwoorden mogelijk: omdat je je door Christus tot dit ambt geroepen weet; en: omdat je als diaken “door de wijding een zodanig intense verbondenheid met Christus krijgt, dat je je dienstbaarheid op sacramentele wijze tegenwoordig stelt onder de mensen, die aan je zorgen zijn toevertrouwd.”

 Na afloop is er een receptie in de Utrechtse Nicolaïkerk, waar velen de gelegenheid nemen om de beide diakens met hun wijding te feliciteren. Ook vanuit onze Emmanuelparochie zijn er mensen aanwezig bij de wijdingsplechtigheid; op het zonovergoten grasveld bij de kerk wensen zij Richard geluk met zijn diakenwijding.

In een prachtige versierde Sint Brigittakerk in Ommen (het eucharistisch centrum van onze Emmanuelparochie) assisteert Richard Meijer de volgend dag, zondag 8 mei, in een plechtige eucharistieviering voor het eerst als diaken. Hij leest het evangelie, verzorgt de verkondiging (waarin hij ook de aanwezige kinderen en vanwege Moederdag ook alle moeders betrekt) en maakt hij het altaar gereed. Na de Mis feliciteren de aanwezigen Richard in de stralende zon op het kerkplein met zijn diakenwijding.

We wensen Richard heel veel zegen met zijn dienstwerk als diaken in onze Emmanuelparochie.

Pastoor André Monninkhof

 Bijgaand artikel is een bewerking van het verslag van de diakenwijding op de website van ons Aartsbisdom: www.aartsbisdom.nl. Zie daar voor de volledige tekst en bijbehorende foto’s.