Hoonhorst

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Hieronder volgen enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021.
AANTAL KERKGANGERS   

o    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw.

o    Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

o    Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve  meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur.

o    Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd.

o    Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Deze zijn te vinden via:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

RESERVEREN EN AANMELDEN

o    Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te worden

o    Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

o   Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan

o   Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits

o    er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie;

o    de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt gespuid;

o    er tijdens het spuien/luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het spuien/luchten

o    ook overigens alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles worden nageleefd die te vinden zijn via:

§  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles

§  https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles

MONDKAPJE

o    Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.

H. COMMUNIE UITREIKING

o    De handwassing voor en na de communie moet gebeuren met schoon water en eventueel zeep.

o    De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden.

o    De H. Communie wordt uitgereikt met een daarvoor bestemd schepje of eucharistisch pincet.

o    Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant wordt een hoestscherm geplaatst.

o    Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd.

o    Van tong-communie moet worden afgezien.

o    De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen ‘corporale’ meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen.

DOOPSEL  

De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

·         De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt.

Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van de dopeling te houden.

·         Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken (deze kan verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt.

·         Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.

·         Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.

EERSTE COMMUNIE

·         De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie  is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd.

·         Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.

VORMSEL

De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

·         De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het vormsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de vormeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. Dit kan worden bevorderd doordat de vormeling geknield is op een bidstoel, waardoor er meer afstand is tussen de gezichten van bedienaar en vormeling. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. De vredeswens na de zalving gebeurt niet door het geven van een hand.

·         Voor de zalving kunnen watten worden gebruikt.

WIJDING

Een wijding is mogelijk conform nadere bepalingen die per bisdom door de diocesane bisschop zijn vastgesteld. Deze bepalingen bevatten voorzorgsmaatregelen die passend zijn bij het uitzonderlijke en het specifieke karakter van de wijding en bij de plaats waar en de omstandigheden waaronder de wijding plaatsvindt.

 

BIJEENKOMSTEN BUITEN EN BEDEVAARTEN

o    De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten.

o    Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd.. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen

o    Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje.