Slagharen

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen,

Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.

Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:

  • ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
  • ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
  • ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.

Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:

  • ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
  • Er zal géén koor aanwezig zijn.
  • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.

Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.

Pastoor André Monninkhof

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn