Slagharen

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020

Aan de parochianen van de Emmanuelparochie

Beste parochianen,

Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële activiteiten hervat kunnen worden. De tekst van dit protocol kunt U vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl

Uiteraard zijn we als pastoraal team en parochiebestuur blij met deze nieuwe richtlijnen. Want na een periode, waarin we als geloofsgemeenschappen niet bij elkaar konden komen, geven deze richtlijnen ons weer een perspectief op samen vieren en elkaar kunnen ontmoeten.

Niettemin blijft voorzichtigheid geboden, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom worden er in het document van de bisschoppen, ook strenge eisen gesteld aan het hervatten van de samenkomsten. Deze eisen hebben te maken met gepaste afstand, hygiëne en deurbeleid. Deze eisen worden gesteld, met als doel, dat we allemaal gezond blijven, ook wanneer we weer bij elkaar komen.
Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, hebben we de afgelopen dagen nagedacht over hoe we in onze Emmanuelparochie, het beste aan deze richtlijnen kunnen voldoen. Want ook wij willen niets liever, dan graag weer beginnen. Maar we willen er ook voor zorgen, dat dit kan op een veilige manier: voor U en voor ons.

Daarom hebben als pastoraal team en parochiebestuur het volgende besloten:

1. In de loop van de volgende maand, juni, maken we een voorzichtige start met de vieringen. We zullen beginnen in Ommen. Dit is het eucharistisch centrum van onze parochie; bovendien kunnen vanuit Ommen de vieringen ook online uitgezonden worden. Op de zondagen 14 en 21 juni zal er in Ommen weer een publieke viering zijn, toegankelijk voor maximaal 30 personen. Op zondag 28 juni zal er in Ommen een besloten viering zijn, waarin pastor Johan Rutgers afscheid zal nemen van onze parochie; deze viering zal plaatsvinden in een kring van genodigden; deze viering kunt U online meebeleven.

2. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we vanaf 1 juli a.s. in onze kerkgebouwen maximaal 100 personen ontvangen. Dit alles natuurlijk met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Daarom streven we er als pastoraal team en parochiebestuur naar, dat er vanaf 1 juli vieringen mogelijk zullen zijn in meerdere kerken van onze parochie. Hierover zullen we spoedig gaan overleggen met de locatieraden van onze geloofsgemeenschappen. Zij zullen U verder informeren over de herstart van de vieringen in hun locatie.

3. Tot 1 september a.s. zullen we alleen in de zondagsviering in Ommen, communie uitreiken aan degenen die ter communie willen gaan. Dit heeft te maken met alle voorzorgen, die we moeten nemen bij het uitreiken van de communie. Hierover kunt U meer lezen in het protocol van de bisschoppen.

4. Voor het bezoeken van de vieringen moet U zich vóóraf aanmelden per telefoon. Uw locatie zal U informeren over het tijdstip, waarop U zich telefonisch kunt opgeven. Bij die gelegenheid zullen wij dan Uw naam en telefoonnummer noteren, waaronder U bereikbaar bent. Deze informatie hebben we nodig om – indien noodzakelijk – achteraf snel te kunnen nagaan, wie er bij een bepaalde viering aanwezig zijn geweest.
U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden.

5. Voor de vieringen die zullen worden gehouden in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen kunt U zich – vanuit onze gehele Emmanuelparochie – telefonisch aanmelden bij het locatiesecretariaat van de Brigittakerk in Ommen. Deze aanmelding dient te gebeuren op donderdagmorgen, voorafgaand aan de betreffende viering, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, op telefoonnummer: 0529-456 467.

6. De doordeweekse vieringen zullen niet eerder beginnen dan in augustus. Hiermee wachten we, omdat we als pastores en bestuur, eerst ervaring willen opdoen met de toepassing van alle richtlijnen in de zondagsvieringen; en vanwege de vakantieperiode.

7. De huidige richtlijnen brengen met zich mee, dat er tijdens vieringen geen samenzang mogelijk is. Dit betekent, dat onze koren – jammer genoeg – nog niet kunnen zingen in de vieringen; ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk.
Wel kan er een klein cantorgroepje zijn; en ook begeleiding van vieringen op het orgel, behoort tot de mogelijkheden.

8. Andere samenkomsten in de verschillende parochiecentra (bijvoorbeeld van werkgroepen) kunnen plaatsvinden in onderling overleg. Het liefst met niet meer dan 4 à 5 personen; en bij goed weer in de buitenlucht, omdat dit veiliger is dan binnen.
Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat U begrip heeft voor deze besluiten. Heeft U hierover vragen, neemt U dan gerust contact met ons op. We zouden het heel fijn vinden, om U binnenkort weer in onze vieringen en samenkomsten, te mogen ontmoeten.

We wensen U en allen die U lief zijn, Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds.

Met vriendelijke groet,
Namens pastoraal team en parochiebestuur,

Pastoor André Monninkhof

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn