Dalfsen

Blijft dit doen om mij te gedenken

Ommen, 23 februari 2023

Beste mensen,

Op 27 oktober 2022 werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en de geloofsgemeenschappen geïnformeerd door onze Aartsbisschop hoe hij over vijf jaar (per 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de plaats van de H. Eucharistie en overige vieringen. De Kardinaal wil dat we gezamenlijk de Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles over te zeggen maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden. Maar wat wel duidelijk is: géén Woord- en Communievieringen. De Woord- en Communievieringen zullen in het overige parochiële leven hun plaats behouden; bijvoor-beeld in de verzorgings- en verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ouderen en zieken maandelijks bij elkaar komen.

Impact
Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiële vrijwilligers, maar ook voor de diakens en pastoraal werkers. Verschillende media hebben er al op gereageerd en ook binnen onze geloofs-gemeenschappen is het regelmatig onderwerp van gesprek. Onlangs (op 7 februari jl.) heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Vicaris Cornelissen en vertegenwoordigers van geloofsgemeen-schappen uit onder meer het Vechtdal, Salland en Twente. Bij die gelegenheid zijn de petities overhandigd, die U de afgelopen weken heeft ondertekend. Op deze petities heeft de Kardinaal gereageerd in zijn brief van 14 februari jl.. Deze brief is gericht “aan de bezwaarschrijvers tegen het beleidsplan “Blijf dit doen om Mij te gedenken”. Met alle waardering voor de betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen van allen, die een petitie hebben ingediend, blijft de Kardinaal in zijn brief bij zijn standpunt, dat uiterlijk op 1 januari 2028 de Woord- en Communievieringen op zaterdagavond en op zondag in onze parochiekerken moeten stoppen.

Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het Jaar van de Eucharistie (2019) vermoed, dat onze Aartsbisschop met nieuw beleid zou komen ten aanzien van Woord- en Communievieringen, zonder daarbij een tijdspad voor ogen te hebben gehad. Wellicht valt ons hier iets te verwijten; wij hebben er sindsdien feitelijk geen aandacht aan besteed of er in het pastoraal beleid actie op ondernomen. Als pastores en parochiebestuur zijn we de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen dankbaar en erkentelijk. Zij zijn, ook door ons als pastoraal team, vaak jarenlang gevraagd om voor te gaan en zij hebben zich altijd beschikbaar gesteld voor de geloofsgemeenschap.

Wat nu? Allereerst willen we binnen enige weken de vrijwilligers, die voorgaan in Woord- en Communievieringen en in uitvaartvieringen, bijeenroepen om met elkaar te spreken over het beleids-plan. Wat betekenen deze inzichten voor hen? Welke mogelijkheden zien we? Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor ons liggen? Ook heeft pastoor Monninkhof deelgenomen aan een studiedag voor de priesters van ons Aartsbisdom op 18 januari jl.; tijdens deze studiedag is er ook gesproken over dit beleidsplan. Voorts hebben wij als pastoraal team deelgenomen aan de Cura-vergadering van alle priesters en pastoraal werkers in ons Vicariaat Deventer op 24 januari jl.; ook daar hebben we als pastores met onze Kardinaal en met Vicaris Cornelissen – en ook met elkaar – gesproken over dit beleidsplan.

Gemeenschappelijke weg
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we een gemeenschappelijke weg af te leggen met de geloofsgemeenschappen, en de vrijwilligers. Wij hechten er belang aan dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het bekijken van de mogelijkheden binnen het beleidsplan is voor ons dan ook een uitgangspunt, waarbij we van harte de hoop uitspreken, dat U samen met ons hiernaar op zoek wilt gaan.

Met hartelijke groet,
Pastoraal team en parochiebestuur