De Belte

“Blijft dit doen om Mij te gedenken”

Onder deze titel publiceerde onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, recent een beleidsnota over de Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen. In deze beleidsnota spreekt hij over de viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron, maar ook over het ‘afschalen’ van de Woord- en Communievieringen.  In persoonlijke contacten, maar ook tijdens vergaderingen en bijeenkomsten in onze Emmanuelparochie, hebben we gehoord over en ook geluisterd naar de onrust, boosheid, onbegrip en verwarring die bij veel vrijwillige voorgangers en parochianen is ontstaan over dit nieuwe beleidsstuk van onze Kardinaal.

Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie bestuderen wij dit beleidsstuk goed. Begin volgend jaar zullen wij ons als pastoraal team gaan buigen over de gevolgen van dit beleidsstuk voor de liturgie in onze parochie. Uiteraard zullen we uw reacties in onze afwegingen betrekken. Als pastoraal team zijn we ons terdege bewust van de verstrekkende consequenties, die dit stuk voor de geloofsgemeenschappen in onze parochie kan hebben. Ook is het ons duidelijk, dat U het liefst bijeenkomt in Uw eigen kerk, om met elkaar samen te zijn rond de viering van Woord en Sacrament. Tegelijk willen we – samen met allen, die in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen bij de liturgie betrokken zijn – ook onderzoeken, welke andere liturgische vormen er zijn om als lokale geloofsgemeenschap biddend en vierend samen te komen.

In zijn beleidsnota spreekt onze Aartsbisschop over een termijn van vijf jaar, waarin het aantal Woord- en Communievieringen geleidelijk aan verminderd zou moeten worden. Dit betekent, dat er op dit moment nog niets verandert. De liturgische praktijk, zoals die in onze parochie gangbaar is, kan -vooralsnog- gewoon doorgang vinden!

Als pastoraal team willen we U in ieder geval laten weten, dat wij de vaak jarenlange inzet van onze vrijwilligers zeer waarderen en blij zijn met wat zij doen. Zoals al vaker gezegd, zouden wij niet zonder onze vrijwilligers de parochie kunnen zijn, die we willen zijn, met nog steeds in (bijna) iedere kerk elk weekend een viering, die door U als parochianen zeer gewaardeerd worden. Onze hartelijke dank hiervoor aan allen, die zich hiervoor inzetten!

Het pastoraal team