Slagharen

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding

Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande mogelijkheden tot het houden van publieke vieringen. Deze verruimingen betreffen onder meer:

  • Koorzang
  • Dopen

Wat wij met deze nieuwe richtlijnen in onze parochie gaan doen, vind U hierna.

Ook vind U hierna informatie over:

  • Communie uitreiken
  • Uitvaarten

Anderhalve meter

Wat blijft, is de afstand van anderhalve meter. In onze parochie is per kerk uitgerekend, hoeveel mensen per viering kunnen worden toegelaten met inachtneming van deze onderlinge afstand. Personen, die behoren tot één huishouden, kunnen bij elkaar gaan zitten. Woont U niet onder hetzelfde dak, dan dient U plaats te nemen op anderhalve meter van elkaar.

Wat ook blijft, is handen ontsmetten bij binnenkomst. Ook wordt er een presentielijst bijgehouden, waarop Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd. Zie ook hierna onder: “reserveren”. Verder wordt er geïnformeerd naar Uw gezondheid. Voorts wordt U door de gastheer of gastvrouw, begeleid naar Uw plaats.

Reserveren

Als pastoraal team adviseren wij de locaties, om vooraf te laten reserveren voor bezoek aan de kerkdienst. De locaties dienen hoe dan ook een presentielijst bij te houden, waarop de gegevens staan vermeld van hen, die aanwezig zijn geweest bij een bepaalde viering (of andere activiteit). Dit om – indien nodig – eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken.

Komen er meer dan 100 personen, dan is voorafgaande reservering altijd nodig.

Koorzang

Een heel koor alsook samenzang door de mensen in de kerk, zijn helaas nog niet mogelijk.

Wel kunnen – onder bepaalde voorwaarden – vieringen muzikaal worden ondersteund door enkele voorzangers (cantores). In onze Emmanuelparochie houden wij hiervoor aan, dat er één cantor aanwezig kan zijn op het priesterkoor; en dat er maximaal twee voorzangers aanwezig kunnen zijn op een andere geschikte plek in de kerkruimte. Deze voorzangers dienen op minstens anderhalve meter van elkaar te gaan staan. Verder dient er sprake te zijn van een goede ventilatie. Voorts wordt er een presentielijst bijgehouden van de aanwezige zangers, ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD. Ook aan de andere voorwaarden van het RIVM voor koren en zangensembles moet worden voldaan.

Verder kan de viering muzikaal begeleid worden door een organist.

Doop

Na de zomervakantie is dopen weer mogelijk.

Voorwaarde hiervoor is, dat de algemene voorwaarden voor het houden van een viering in acht worden genomen, zoals het maximaal aantal aanwezigen, het houden van de vereiste onderlinge afstand, en de noodzakelijke hygiëne.

Zie ook hiervóór, onder ‘Anderhalve meter’.

In onze Emmanuelparochie houden wij – gezien de bijzondere omstandigheden op dit moment – als richtlijn aan: één dopeling per viering. Ook doopvieringen met meerdere dopelingen uit één gezin zijn mogelijk. Vieringen met meerdere dopelingen zijn op dit moment nog niet mogelijk.

De verdere regeling van de doopvieringen zal per locatie worden afgesproken.

Communie uitreiken

Eucharistievieringen en gebedsvieringen (zonder communie uitreiken) kunnen in al onze parochiekerk weer gehouden worden.

Woord- en communievieringen behoren nog niet tot de mogelijkheden.

Op dit moment (14 juli) wordt er alleen communie uitgereikt aan U als kerkgangers, tijdens de eucharistievieringen, die op zondagmorgen om 11.00 uur worden gehouden in de Brigittakerk in Ommen, het eucharistisch centrum van onze parochie. In de Brigittakerk zijn alle voorzieningen, die hiervoor nodig zijn, zoals een hoestscherm en een liturgisch pincet, aanwezig. Dit zal minstens tot 1 september aanstaande, zo blijven.

Uitvaarten

Uitvaarten vinden in onze Emmanuelparochie bij voorkeur plaats in de vorm van gebedsvieringen (zonder communie uitreiken), of – in goed overleg met de voorganger – in de vorm van een eucharistieviering (eveneens zonder communie uitreiken).

Vergaderingen

Vergaderingen van besturen, werkgroepen en andere kerkelijke groepen zijn mogelijk, mits de vergaderruimte veilig is ingericht; er voldoende ventilatie is; het maximum aantal deelnemers, dat door de overheid is toegestaan, niet wordt overschreden; en de vereiste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt.

Livestream

De livestream van de eucharistievieringen op zondagmorgen om 11.00 uur in de Brigittakerk in Ommen, zullen we voortzetten. U kunt de link naar deze livestream vinden via www.kerkdienstgemist.nl. Trefwoord: Brigittakerk, Ommen.

Ook in enkele andere van onze parochiekerken zijn er mogelijkheden voor het uitzenden van vieringen. De locatieraad van Uw parochiekerk, kan U hierover meer vertellen.

Tot slot

U bent van harte welkom in onze vieringen. We hopen, dat U de weg naar onze kerken weer weet te vinden. Voorzichtigheid blijft echter geboden, want het coronavirus is nog niet weg. Laten we daarom onze verantwoordelijkheid blijven nemen, en goed voor elkaar zorgen. Blijf gezond, en graag tot ziens bij de vieringen en andere bijeenkomsten in onze kerken en kerkelijke gebouwen.