Slagharen

RK begrafenisvereniging St. Barbara

Verkort reglement RK Begrafenisvereniging “St. Barbara”

te Slagharen/De Belte 1 maart 2015

Dit reglement is een beknopte uiteenzetting van de gewijzigde statuten, vastgelegd in een notariële akte, te Hardenberg B februari 1994. Voor zover bij deze statuten niet van de Wet is afgeweken, gelden de bepalingen v.d. Wet.

 Artikel 1. De vereniging draagt de naam R.K. Begrafenisvereniging ‘St. Barbara’. Ze is opgericht op 1 oktober 1921.

 Artikel 2. De vereniging heeft ten doel de uitvaart van de overledene op waardige wijze te verzorgen.

Artikel 3. Lid van de vereniging kunnen zijn alle hoofden van gezinnen van de parochies St. Alphonsus te Slagharen en O.L.V. van Fatima te de Belte en alleenstaande personen van 18 jaar en ouder. Onder gezin wordt mede verstaan: samenlevingsverband. Tot een gezin wordt gerekend: de echtgenote of bij samenlevingsverband degene waarmee het lid samenleeft, alsmede alle inwonenden die ten laste komen van het gezinshoofd tot de leeftijd van 18 jaar.

 Artikel 4. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden b. door schriftelijke opzegging, of via mail, aan de secretaris of penningmeester c. door opzegging van de vereniging, bij het niet voldoen van de verschuldigde contributie d. wegens vertrek naar elders. (Dit is niet van toepassing als de begrafenis in Slagharen of te De Belte plaatsvindt. Extra reiskosten door uitvaartverzorgster worden niet door de vereniging vergoed). Artikel 5. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar.

 Artikel 6. De algemene vergadering wordt eenmaal per jaar gehouden. Het bestuur vergadert zo vaak als de secretaris en de voorzitter het wenselijk achten. Op de algemene vergadering wordt rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar en er vindt bestuursverkiezing plaats, waarbij aftredende bestuursleden kunnen worden herkozen of nieuwe leden kunnen worden benoemd. De bestuursleden treden af volgens rooster. Bekendmaking geschiedt in de parochiebladen van de twee parochies.

 Artikel 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het zorgt voor de handhaving van dit reglement en voert de besluiten van de algemene vergadering uit. Namens het bestuur tekenen en treden op de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan vier uit de regio Slagharen en drie uit de regio De Belte. De functies worden onderling verdeeld.

Artikel 8. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 Artikel 9. De inkomsten van de vereniging bestaat uit: contributies, inleggelden, het verzorgen van de uitvaart van niet- leden, giften en schenkingen.

Artikel 10. De te betalen inleggelden/contributies worden door de algemene vergadering vastgesteld. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

Artikel 11. De vereniging stelt de benodigde dragers en een uitvaartverzorger aan om te voorzien in de begrafenissen. De beloning wordt door het bestuur geregeld.

 Artikel 12. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op; a. – Uitvaartverzorger en vier dragers; – afleggen en verzorging van de overledene – gebruik van de lijkauto waarbij vervoer vergoedt wordt tot maximaal €140,00 per uitvaart –  uitvaartverzorger geeft bericht door aan: pastorie en gemeente. Als men van bovenstaande diensten geen gebruik wenst te maken geeft dat geen recht op een financiële vergoeding.

Voor eigen rekening komen: b. – graf- of crematiekist en verzegelen – grafkosten – grafsteen – koffietafel – kerkelijke uitvaart – advertenties – bidprentjes – rouwbrieven en postzegels – evt. extra reiskosten (als verenigingslid verhuisd is naar elders, >15 km Slagharen/de Belte, maar uitvaart plaats vind in Slagharen/de Belte) Over bovenstaande punten wil de uitvaartverzorger graag nader advies geven.

 Artikel 13. Niet leden, die van de diensten van de vereniging gebruik wensen te maken, betalen de jaarlijkse contributie vanaf hun 18e jaar,  met 50% van de dekkende kosten. Voor kinderen: het betalen van de dekkende kosten, verhoogd met 50%. Artikel 14. Na afloop van de begrafenis wordt door de penningmeester alle kosten betaald en baten in ontvangst genomen.

 Artikel 15. Voor de verzorging van de begrafenissen wordt er vast personeel aangesteld, bestaande uit een uitvaartverzorger en vier dragers. De benodigde kleding wordt voor rekening van de vereniging aangeschaft en mogen niet anders gedragen worden dan bij begrafenissen.

 Artikel 16. Klachten over het personeel uitsluitend aan het bestuur doorgeven.

 Artikel 17. De uitvaartverzorger mag met voorkennis van het bestuur ook diensten verrichten voor niet-leden.

 Artikel 18. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Het besluit is van kracht wanneer dit wordt genomen met tenminste 4/5 van de uitgebrachte geldige stemmen en

Algemene Mortuariumvereniging:
Leden van de Mortuariumvereniging wordt € 150,00 in rekening gebracht voor de opbaring.  Voor niet leden zijn de kosten van  opbaring € 300,00. De Algemene Mortuariumvereniging staat los van de begrafenisverening. Voor vragen over deze vereniging kunt u contact opnemen met J.H.M .Kosse op telefoonnummer 0523 682883 of via email info@aulaslagharen.nl
Vragen:
Vragen over onze  begrafenisvereniging en/of het lidmaatschap kunt u mailen naar:   barbara.slagharen@gmail.com
of telefonisch contact opnemen met een van onze bestuursleden. 
Samenstelling bestuur:
Het volledige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Dhr. M. Wenker                       Voorzitter                06 – 13273632
Dhr. G. de Gooijer                   Penningmeester-   0523 – 681484
                                                   contactpersoon     06 – 13761068
Mevr. F. Osseforth                  Secretaris               06 – 52 621701
Dhr. H. Wenker                       Lid                            0524 – 572200            
Dhr. J. Weekamp                    Lid                           0523 – 682934
Mevr. R. Schelhaas                 Lid                           06 – 10833009
Mevr. A. van Wijhe                 Lid                           06 – 57222252