Slagharen

Pastoraatsgroep Diaconie

Opbouw

Profieldrager: Mevr.Ineke Santman

Inloopmiddag

De zondag is vaak een moeilijke dag voor mensen, die alleen zijn komen te staan, om door te komen, juist in najaar en winter.
De werkgroep maakt in de stillere, kortere en donkere tijd in de maanden met de ‘r’ in de maand, op de tweede zondagmiddag van de maand , tijd en ruimte vrij, om samen te zijn met hen die achterbleven en/of zich alleen voelen. Iedereen is welkom, maar deze groep wordt extra aangesproken. Ook mensen uit andere locaties van de Emmanuelparochie zijn welkom. De praktijk leert dat uit de geloofsgemeenschappen van Dedemsvaart, Hardenberg en De Belte er ook belangstelling voor is.

We zijn dan in de parochiezaal van 14.00 – 16.00 uur. Het programma is eenvoudig: onder het genot van koffie of thee kunt u kaarten, rummikubben of mens-erger-je-niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar. Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. U hoeft zich niet vooraf te melden, zo binnen lopen is heel gezellig. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor. .

Contactpersoon voor deze inloopmiddagen: mevr. Annie Bosch tel.: 0523 – 68 1762

Caritas (voorheen R.K. Armenbestuur)

Opgericht 01-01-1965.

Voor de beide parochies in Slagharen-De Belte.

Voorzitter: mevr. M. Kremer, tel.: 0523-683499 of 085 -2010693.
mevr. Karin Kleinheerenbrink, tel.: 0523-683743.
Lid namens de Alphonsuskerk: mevr. A. Nijkamp, tel.: 681815.

De parochiële charitatieve instelling heeft tot taak, door het verwerven en beheren van middelen, de parochie in staat te stellen werken van christelijke charitas te beoefenen, o.a. door:

  1. het behulpzaam zijn aan mensen die in (ernstige) financiële moeilijkheden verkeren,
  2. ondersteuning van parochianen/mensen die als gevolg van in zichzelf gelegen onvolkomenheden in problemen zijn geraakt,
  3. (onder) steunen van kerkelijke werkgroepen en bezoekgroepen.

Bezoekgroep Verlies en Rouw

Sinds februari 1998 is in onze parochie de werkgroep ‘Verliezen verwerken’ geïnstalleerd. Sinds 2003 noemt deze werkgroep zich: ‘Bezoekgroep Verlies en Rouw’. Deze bezoekgroep wil zich inzetten voor mensen, die op welke manier dan ook een verlies hebben geleden. Dit probeert ze te doen door een luisterend oor te hebben, persoonlijk op bezoek te komen en het organiseren van thema-bijeenkomsten.

Contactpersoon: mevr. Annie Bosch, tel.: 0523-68 1762.

Ziekencommunie

Elke eerste vrijdag van de maand wordt door de pastor en enkele parochianen de ziekencommunie rondgebracht. Als u als oudere of zieke thuis de H. Communie wenst te ontvangen, geef dit dan even door aan het secretariaat.

Contactpersoon: mevr. R.Bouwhuis, tel.: 0523-683966.

De Zonnebloem

De Zonnebloem is een van oorsprong katholieke nationale vereniging, die tot doel heeft het bevorderen van het welzijn van zieken, gehandicapten en bejaarden van alle gezindten, die dreigen te vereenzamen. Op 16 december 1970 is de afdeling Slagharen, Lutten en Schuinesloot opgericht. De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het huisbezoek. Daarnaast organiseert de Zonnebloem ontspanningsmiddagen.

Contactpersoon: mevr.  Marita Hegeman, 

R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara

De vereniging heeft ten doel de uitvaart van de overledene op waardige wijze te verzorgen. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en zonder oogmerk winst te behalen. De hulp en de diensten die de vereniging aan haar leden verleent, bestaan in het vervullen van verschillende door de wet, gemeenteverordening en plaatselijk gebruik gevorderde formaliteiten en handelingen in verband met overlijden.

Uitvaartverzorger: mevr. Frida Osseforth, tel.: 06-52621701.
Contactpersoon: Frida Osseforth 

Vragen en/of opmerking aan de begrafenisvereniging  St Barbara kunt u ook mailen naar:

barbara.slagharen@GMAIL.COM

 of even bellen met de secretaris, Frida Osseforth tel.: 06-52621701
of penningmeester/ledenadministratie, Gerrit de Gooijer 0523 681484

Regelement St Barbara

Missie, Ontwikkeling en Vrede: M.O.V.

Een groepje dames verzorgt d

e extra collectes voor o.a. Solidaridad, Memisa en Miva. Dit gebeurt ondermeer door het huis aan huis ophalen van de vastenzakjes. De leden van de MOV zorgen ook voor het koffiedrinken na de viering, zij schenken zuivere koffie vanuit de Wereldwinkel.

Contactpersoon: het secretariaat van de kerk, tel.: 681331.
Contactpersoon voor het koffiedrinken: mevr. Ria Wenker,  tel.:  0523 – 68 2082.

Zij-actief e.o. Katholiek Vrouwennetwerk

 Zij-Actief beoogt de mogelijkheden te scheppen om als vrouw aanspreekbaar en bereikbaar te zijn voor de gemeenschap. De leden willen elkaar stimuleren en activeren, om zo als mens een verbreding te geven aan eigen ontwikkeling en interesses en dit ten goede te laten komen aan ieders omgeving. De vereniging is opgericht in 1946 als Boerinnenbond en de naam is later veranderd in KPO (Katholiek Plattelands Organisatie) en sinds 2000 in Zij-Actief. De vereniging is zowel bij de provinciale, als de landelijke organisatie aangesloten. Er zijn ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar.

Contactpersoon: mevr. T. Schrijver, tel: 0523 – 68 1407.

R.K. Vrouwenvereniging

 De leden van de vereniging komen één keer per maand bij elkaar. Deze avonden dragen het karakter van vorming en ontspanning van haar leden.

Contactpersoon: mevr. G. Spijker, tel.: 0523 – 68 2243.

K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen afd. Slagharen e.o.

De KBO afdeling Slagharen is opgericht  op 10 november 1997 met een ledenaantal van 76. Inmiddels zijn er in 2008 ruim 300 leden. KBO Slagharen is een afdeling van KBO Overijssel die weer landelijk is georganiseerd in de Unie KBO. Wij zijn een actieve bond, die aan 50-plussers informatie verstrekt, voorlichting en ontspanning biedt en opkomt voor de belangen van ouderen op terreinen die hen aangaan zoals o.a.: invullen belastingformulieren, 70+ rijbewijs, collectieve korting ziektekostenverzekering, vervoer etc., zodat zij volwaardig aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. De KBO staat open voor alle gezindten, mits de doelstelling wordt onderschreven. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden en 11 keer per jaar valt ook het blad ‘Nestor’ bij de leden in de bus.

Voorzitter: dhr.  B. Sibelt
Secretaris: mevr. A. Bouwhuis,  tel.: 684440.

Land- en Tuinbouworganisatie LTO

De LTO is een federatie die op 1 januari 1995 ontstaan is tussen ABTB, CBTB, en OLM. Zij kent gewestelijke en gemeentelijke afdelingen, die overleg hebben met lokale overheden en zij organiseert ledenbijeenkomsten. Belangenbehartiging en dienstverlening staan voorop. De organisatie is in staat diensten te leveren op het terrein van bedrijfsadvisering, ruimtelijke ordening en milieu, juridische vraagstukken en advies op het terrein van onroerend goed. De federale partners zijn per 1 januari 1998 gefuseerd.

Contactpersoon: dhr. Gerrit de Gooijer, tel.: 0523 – 68 1484.