De Belte

Communiqué over tijdelijk stoppen met publieke vieringen in onze RK Emmanuelparochie

Beste medeparochianen,

Hierbij laat ik U, als pastoor van onze RK Emmanuelparochie, vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, het volgende weten:

Vanochtend, donderdagmorgen 28 januari, hebben wij als parochiebestuur en pastoresteam van onze Emmanuelparochie een spoedberaad gehouden. Dit overleg heeft – gezien de huidige omstandigheden – online plaatsgevonden.

Onderwerp van ons gesprek was de vraag, of we – gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus – nog wel kunnen doorgaan met het houden van vieringen in onze kerken, in aanwezigheid van kerkgangers.

Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we van mening, dat dit – door de huidige stand van zaken – niet meer kan.

Hiervoor zijn meerdere overwegingen. Ik noem U de belangrijkste:

  • Onze regering zet de avondklok in als uiterste middel om het coronavirus een halt toe te roepen
  • De relatief hoge besmettingscijfers in de gemeenten, waarin de kerken van onze Emmanuelparochie gelegen zijn. Het gaat hierbij om de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Raalte.
  • Oproepen vanuit genoemde burgerlijke gemeenten om niet samen te komen en het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken
  • Ook andere kerken in deze gemeenten hebben hun vieringen met kerkgangers erbij, inmiddels gestaakt
  • In onze eigen parochie hebben inmiddels twee locaties, te weten Hardenberg en Lemelerveld, besloten om voorlopig geen vieringen te houden met kerkgangers

Om deze en andere redenen, hebben wij, als pastoraal team en parochiebestuur, daarom vanmorgen besloten om met ingang van komend weekend – 30 en 31 januari a.s. – geen vieringen met kerkgangers meer te houden in onze parochiekerken. Dit zal in ieder geval gelden tot en met 9 februari; zo lang is ook de avondklok van kracht. Na de eerstvolgende persconferentie van de landelijke overheid (verwacht op 2 februari aanstaande) zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur opnieuw met elkaar overleggen over de vieringen in onze parochie.

Wat we wel zullen blijven doen, is het livestreamen van vieringen. Op deze manier kunt U toch zoveel mogelijk verbonden blijven met Uw eigen kerk en haar voorgangers. In onze parochie zijn er in de kerken van Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld en Ommen, mogelijkheden tot het livestreamen van vieringen. Op andere plekken in onze parochie, wordt nog gewerkt aan het realiseren van livestreaming.

Waar er gelivestreamed kan worden, zullen we, zonder kerkgangers, maar toch, ook vieringen houden. Waar er geen livestream is, zullen er voorlopig ook geen vieringen kunnen plaatsvinden.

Wat ook mogelijk zal blijven, is het houden van uitvaartvieringen. Het is ons, als parochiebestuur en pastoraal team bekend, dat de overheid de mogelijkheid biedt om met maximaal 50 personen bij elkaar te komen. Als pastoraal team en parochiebestuur adviseren wij U echter dringend, om bij uitvaartvieringen het aantal aanwezigen te beperken tot de ‘naasten’. Voorts zullen – om redenen van veilig en verantwoord vieren – tot nader order, uitvaartvieringen uitsluitend worden gehouden in de vorm van gebedsvieringen. Dit betekent, dat er voorlopig tijdens uitvaartvieringen, geen communie zal worden uitgereikt. Daarbij maken wij erop attent dat ook uitvaartvieringen gelivestreamed kunnen worden.

Bovengenoemde beslissingen nemen we als pastoraal team en parochiebestuur met pijn in ons hart. Wat ook wij – met U – zullen gaan missen, is het samen vieren en elkaar als geloofsgemeenschap te ontmoeten. Maar we willen ook waken voor Uw en onze gezondheid. Vandaar dit besluit.

Mocht U – naar aanleiding van dit communiqué of om andere reden – behoefte hebben aan gesprek, dan kunt U altijd een beroep doen op de leden van ons als pastoraal team. Onze gegevens kunt U vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl , en in het parochieblad van Uw geloofsgemeenschap.

U en allen die U lief zijn, wens ik, in deze moeilijke tijd, van harte Gods zegen en heel veel sterkte met alles. Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

                                             Pastoor André Monninkhof