Eucharistie

De Bron en het hoogtepunt van het christelijk leven: 
Het delen van brood en wijn, 
lichaam en bloed van Jezus Christus.

 


“Toen de tijd aangebroken was, ging Hij met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods.’ Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neemt die beker en deelt hem samen.’ Want Ik zeg u: Van dit ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen.’ Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.”

Lucasevangelie, hoofdstuk 22, vers 14 t/m 20

In de viering van de Eucharistie, gaan we als gelovig katholieke christenen sámen met Jezus aan tafel. Zoals Hij zelf tijdens de instelling van de Eucharistie met zijn apostelen aan tafel aanlag. De Eucharistie is niet slechts een symbolische maaltijd, maar een daadwerkelijke ontmoeting met een levend persoon.

Eucharistie is een Grieks woord, wat “dankzeggen” betekend. In de viering van de Eucharistie, ontmoeten we God door zijn Zoon Jezus. En leren we Hem kennen door ontvangen van de woorden uit de Bijbel en de geconsacreerde hostie, het lichaam van Christus. Het is daarom niet minder dan passend, om God dagelijks/wekelijks te loven, te prijzen en dank te zeggen ofwel om Eucharistie te vieren.

“Ik ben het brood des levens. Dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eer niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Johannesevangelie, hoofdstuk 6, verzen 48. 50 – 51. 53b – 58a. 58c

Wilt u uw kind laten deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie of wilt u zelf graag worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan gerust contact op met de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn