Ziekenzalving / Ziekenzegen


Zalving met gewijde olie,
voor kracht en ondersteuning
voor hen die ziek en/of stervend zijn.

 

“Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”

Brief van de heilige apostel Jakobus, hoofdstuk 5, vers 13 t/m 16

Bij het ontvangen van dit sacrament, staat de hele mens centraal, ziel én lichaam. Want de Ziekenzalving is enerzijds een sacrament waarin we bidden om kracht en sterkte, om troost en bemoediging, voor degene die het ontvangt. En anderzijds het aangetaste lichaam zalven met gewijde olie, ten teken van de verbondenheid met Jezus de Christus (lees: gezalfde) zelf.

Misverstand omtrent de Ziekenzalving
Een veel voorkomend misverstand omtrent de Ziekenzalving is dat mensen vaak denken dat ze het sacrament pas kunnen/mogen ontvangen als ze op sterven liggen. Dit is echter niet het geval, juist niet. Het sacrament heette vroeger inderdaad het “sacrament der stervenden” of het “laatste oliesel”, maar men hoeft er niet mee te wachten tot in het uur van de dood, om het te ontvangen.

Het is juist mooi als iemand die de ziekenzalving wil ontvangen, nog goed van geest is, omdat men dan vaak omringt door familie, het sacrament kan ontvangen. Het heeft tevens een enorme toegevoegde waarde om het sacrament in aanwezigheid van dierbaren te ontvangen, omdat zo Gods liefdesband binnen in de familiaire sfeer, dieper tot uitdrukking komt.

Ziekenzegen
Soms kan het voorkomen dat er géén priester beschikbaar is in de parochie om iemand het sacrament van de ziekenzalving toe te dienen. In dat geval kan men contact opnemen met één van de pastoraal werkers van onze parochie. Zij kunnen niet het sacrament toedienen, maar wel samen met u en uw dierbaren bidden en om zegen vragen. Want, zo kunnen we in de bovengenoemde Jakobusbrief ook lezen: “Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jak.5,16). Het is echter wel van belang om te weten dat, hoewel men bij de Ziekenzalving en Ziekenzegen, beide spreekt van “bediend” te zijn, de Ziekenzegen géén sacrament is.

Wilt u zélf of iemand in uw omgeving de Ziekenzalving ontvangen? Neemt u dan gerust en in alle vrijheid contact op met onze priesters.

Mocht het nu zo zijn dat er geen priester beschikbaar is, dan kunt u contact opnemen met onze pastoraal werkers, om de Ziekenzegen te ontvangen.

Klik hier voor hun contactgegevens

Facebook
Twitter
LinkedIn