Communiqué 28 september 2021

Beste parochianen,

Dit communiqué gaat over:

  • De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met ingang van 25 september van kracht zijn geworden
  • Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 24 september 2021 over het communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers
  1. Versoepeling coronaregels

De Bisschoppen van Nederland hebben ons laten weten, dat de versoepelingen van de coronaregels, die op 25 september jl., zijn ingegaan, ook kerkelijk tot verruiming van de mogelijkheden leiden. Kort gezegd komen deze verruimingen hierop neer:

  • Bij kerkbezoek wordt de anderhalve meter afstandsregel losgelaten, mits het kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden
  • Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig
  • Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan
  • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog anderhalve meter en in zigzagformatie), ventilatie, spuien, enzovoort.

Wat wel wordt gehandhaafd, is de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona. Verder wordt gelovigen uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met elkaar bij het kiezen van een plaats en het lopen door de kerk. Wat ook blijft, is het uitreiken van de heilige communie van achter een ‘hoestscherm’; ook de tongcommunie is nog niet mogelijk.

Voorts hoeven bezoekers van vieringen geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Wel roepen de Nederlandse Bisschoppen – in lijn met wat ook paus Franciscus hierover heeft gezegd – bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op, zich te laten vaccineren. In dit verband merken de Bisschoppen op: “De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie nemen we de hiervoor genoemde richtlijnen van onze Bisschoppen in zijn geheel over. Ook in onze parochie en al haar geloofsgemeenschappen, zijn deze richtlijnen dus van toepassing. Voor meer informatie: zie de website van ons Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

  1. Communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers.

In een brief dd. 24 september jl. heeft onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, aan alle pastorale teams en parochiebesturen in ons aartsbisdom laten weten, dat het uitreiken van de communie in vieringen onder leiding van parochianen (nog) niet mogelijk is. Als motivatie hiervoor geeft onze Aartsbisschop aan, dat hij bezig is met de voorbereiding van een besluit over het uitreiken van communie in vieringen onder leiding van parochianen. Dit besluit, zo schrijft hij, wil hij zorgvuldig voorbereiden. Daartoe zal hij op het niveau van het bisdom, eerst een aantal adviescolleges raadplegen. Vervolgens zal hij over dit onderwerp een besluit nemen. Tot dat moment, aldus de Kardinaal, is het nog niet toegestaan om in vieringen onder leiding van parochianen communie uit te reiken.

Voor onze Emmanuelparochie betekent dit, dat alleen in eucharistievieringen; en in vieringen onder leiding van een diaken of pastoraal werker, communie kan worden uitgereikt.  In gebedsvieringen onder leiding van parochianen zal dus nog geen communie worden uitgereikt.

Met de informatie in dit communiqué hopen wij als pastoraal team en parochiebestuur van dienst te zijn geweest. Heeft U naar aanleiding van dit communiqué nog vragen, laat ons dit dan s.v.p. weten. Wij danken U van harte voor Uw betrokkenheid bij onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Wij wensen U Gods rijkste zegen en alle goeds. Blijf gezond !

Namens pastoraal team en parochiebestuur,

Pastoor André Monninkhof